Alkalno belilno sredstvo Arekina 1L

Koda: 009038
Zaloga Na zalogi
2,56 € z DDV
Za odstranjevanje madežev s tkanin, beljenje belega perila iz bombaža in lana. Za čiščenje in dezinfekcijo.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P405 Hraniti zaklenjeno.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenim zbiralcem odpadkov.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Vreča PELD 80L črna 20/1 60x80
Vrečka za smeti LD 80L črna 20/1
2,31 € z DDV
Vreča PE 60L črna 20/1 60x70
Vrečka za smeti HD 60L črna 20/1
1,22 € z DDV
Meglio 0,75L z razpršilko
Meglio 750ml z razpršilko
3,60 € z DDV