Sredstvo za nego usnja Leder Pflege 500ml, Becher

Koda: 020172
Proizvajalec: Dr. Becher
Zaloga Na zalogi
9,64 € z DDV
Sredstvo za nego usnja. Osveži barve. Usnje ohranja voljno in mehko. Na usnju ostane svetleča se negovana plast.

Brezbarvno specialno sredstvo za nego gladkega in grobega usnja.
Z zelo kvalitetnim čebeljim voskom.
Površini daje sijaj.
Nemška kakovost.

Izdelek je primeren zgolj za profesionalno uporabo.
Embalaža: 500ml

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahKomponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC št. 220-239-
6] (3:1)
• Izjave o nevarnosti
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
• Varnostne izjave
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko.
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila.
P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi