Ecobrite Perfekt Clean 20kg, ECOLAB

Koda: 006487
Zaloga Na zalogi
127,86 € z DDV
Koncentrirano belilo na osnovi aktivnega kisika. Primerno za srednje temperature od 40 °C do 70 °C. Odstranjuje vse vrste madežev, ki jih lahko izbelimo.
Blagovna znamka: ECOLAB
Vsebina: 20 kg

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti :
H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H290 Lahko je jedko za kovine.
H302 + H332 Zdravju škodljivo pri zaužitju ali vdihavanju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Obvestila o nevarnosti :
Preprečevanje:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P221 Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
Odziv:
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Vreča PELD 60L bela 20/1 60x70
Vrečka za smeti LD 60L bela 20/1
2,04 € z DDV
Gobica žična spiralna Vileda 3/1
Čistilna žica spiralna 3/1, Vileda
2,43 € z DDV
Meglio 0,75L z razpršilko
Meglio 750ml z razpršilko
3,60 € z DDV