Tekoče pomivalno sredstvo za steklovino Gastronom F30 WINTERHALTER

Koda: 007512
Proizvajalec: Winterhalter
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 4 dni
51,83 € z DDV
Je blago alkalno specialno čistilo za uporabo v pomivalnih strojih za steklo za odstranjevanje ostankov pijač ne glede na njihovo vrsto, varuje steklene dekorje, preprečuje nastajanje lis in prog, Kozarci so čisti, nevtralni na vonj, je brez klora, embalaža: 12 kg.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni stavki:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501 Odstranjevanje/odlaganje v skladu s predpisi organov oblasti.
EnotaKOS