Kamni za pisoar 1kg, Weipert

Koda: 100178
Zaloga Na zalogi
12,02 € z DDV
V 1 kg je 30 kos.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahH302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315: Povzroča draženje kože.
H318: Povzroča hude poškodbe oči.
H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208: Vsebuje Citral; (R)-p-menta-1,8-dien; Linalol; Geraniol. Lahko povzroči alergijski odziv.
P102: Hraniti zunaj dosega otrok.
P301 + P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P302 + P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi