Ozonit Performance 21kg

Koda: 006473
Zaloga Na zalogi
201,91 € z DDV

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H290 Lahko je jedko za kovine.
H302 + H332 Zdravju škodljivo pri zaužitju ali vdihavanju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Obvestila o nevarnosti:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P220 Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Voda destilirana 5L
Destilirana voda, 5L
4,76 € z DDV
Plenice Bambo Nature Junior 5 12-18kg 44/1
Plenice Bambo Nature Junior 5 12-18kg 44/1
14,44 € z DDV
Hygenil Alca 24kg
Hygenil Alca 24kg
79,45 € z DDV
Krpice za umivanje Airlaid Abena 50/1
Krpice za umivanje Airlaid Abena 50/1
3,23 € z DDV