Razkužilni robčki za površine Velox Wipes 100/1 kaseta, Medispet

Koda: 170007
Zaloga Na zalogi
9,64 € z DDV
7,71 € z DDV
1,93 €
Robčki za dezinfekcijo - polnilo. Razkužilni robčki so namenjeni hitremu razkuževanju majhnih, težko dostopnih površin, medicinske opreme, stolov, postelj… Zajamčena učinkovitost in varnost uporabe. Visoko zmanjšanje tveganja okužbe. Hiter učinek čiste in razkužene površine. Lahko se uporablja na številnih občutljivih materialih.
Navodila za uporabo: Vstavite polnilo v kaseto. Vzemite robček iz kasete in obrišite površino, ki jo želite očistiti in razkužiti. Zaprite pokrov. Po odprtju embalaže uporabite robčke v 21 dneh. Ne uporabljajte, če je robček suh. Ne uporabljajte na površinah, občutljivih na alkohol. Samo za profesionalno uporabo.

Pakiranje: 100/1

Vsebuje: Propan-2-ol

Navodila za uporabo:
Velox® Wipes robčki so prednasičeni s formula na osnovi alkohola; so čistilo in razkužilo v enem. Namenjeni so hitri dezinfekciji manjših, težje dostopnih površin medicinske opreme, stolov, postelj,… Ne vsebujejo aldehidov in fenolov, ne razbarvajo razkuženih površin. Zahvaljujoč inovativni formuli, ki temelji na sinergiji površinsko aktivnih snovi in nano-micel, ima izdelek širok mikrobiološki spekter in edinstvene čistilne lastnosti. Testiral in priporočil Famed - vodilni evropski proizvajalec bolnišnične opreme. Vstavite polnilo v kaseto. Vzemite robček iz kasete in obrišite površino, ki jo želite očistiti in razkužiti. Zaprite pokrov. Po odprtju embalaže uporabite robčke v 21 dneh. Ne uporabljajte, če je robček suh. Ne uporabljajte površinah, ki so občutljive na alkohol (npr. akrilno steklo). Samo za profesionalno uporabo.

Namen uporabe: Hitro razkuževanje majhnih, težko dostopnih površin, medicinske opreme, stolov, postelj,...

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Stavki o nevarnosti:

Aquatic Chronic 3: H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Eye Irrit. 2: H319 - Povzroča hudo draženje oči.

Flam. Liq. 3: H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.

STOT SE 3: H336 - Ľahko povzroči zaspanost ali omotico.

 

Previdnostni stavki:

P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda

P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P403+P233+P102+P405: Hraniti na dobro prezračenem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi o nevarnih odpadkih oziroma odpadni embalaži.

 

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. 

EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Razkužilo za roke in površine Stella 5L
Razkužilo za roke in površine Stella 5L
30,38 € z DDV 25,82 € z DDV
Vreča PELD 200L črna 95x125 20/1
Vrečka za smeti LD 200L črna 20/1
7,56 € z DDV