Izpiralno sredstvo Acid Rinse 5kg, Sutter

Koda: 804964
Proizvajalec: Sutter
Zaloga Na zalogi
32,53 € z DDV
Kislo izpiralno ne-peneče sredstvo za strojno pomivanje posode. Primerno je za trdo vodo. Pripomore k hitremu sušenju posode. Preprečuje nastanek madežev in vodnega kamna. Ne vsebuje fosfatov.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni nasveti:
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P280 Nositi zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
EnotaKOS