Turbo Oxygenol 22kg

Koda: 006375
Zaloga Na zalogi
126,61 € z DDV

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti :
H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P220 Hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov.
P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS