Čistilo za suho čiščenje trdih tal Fit, WETROK

Koda: 915440
Proizvajalci: Ecolab , Wetrok
Zaloga Na zalogi
115,17 € z DDV
Sredstvo za vlaženje krp za temeljito pobiranje prahu. Pri redni uporabi sredstva se na površini tvori dodaten »film«, ki odbija umazanijo. Primerno je za odstranjevanje črnih gumijastih odtisov na obdelanih tleh. Na bazi parafina in topil. Rahlo odišavljeno.

Vsebina: 10 L

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi