Tekoče dezinfekcijsko čistilo Bakterio 5kg

Koda: 037001
Zaloga Na zalogi
14,10 € z DDV
Bakterio je dezinfekcijsko čistilo s posebno formulo, ki omogoča močno antibakterijsko učinkovitost. Primeren je za čiščenje vseh vrst površin, odstrani vse sledi umazanije in odpravlja neprijeten vonj. Ne poškoduje kovin, tekstila, barve in gume ter ne pušča madežev na površini. Začne učinkovati takoj in učinkuje dokler se ne posuši. Samo za poklicno /profesionalno uporabo.

100 g izdelka vsebuje: čisti alkil dimetilbenzilamonijev klorid 3 g, pomožne snovi(*), barvila in vodo po potrebi za 100 g.
Preskusi mikrobiološkega delovanja: EN1276 “Baktericidno delovanje z motečimi snovmi”, EN1650 “Fungicidno delovanje z motečimi snovmi”, EN13697 “Baktericidno/fungicidno delovanje, preskus na površini”.
Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami. Izdelek je registriran kot medicinsko in kirurško sredstvo – Številka registracije 15446.

NAVODILA ZA UPORABO:
Bakterio se uporablja s krpo ali gobico, namočeno v raztopini, za razkuževanje, čiščenje in osveževanje prostorov in predmetov v javnih prostorih, hotelih, industrijah, šolah ipd.
Za čiščenje in dezinfekcijo površin kot so stranišča in stene v večjih objektih (industrija, hoteli, šole), krpo ali gobo namočite s sredstvom in dobro obrišite površino.
Za čiščenje in razkuževanje tal in ploščic, vrat, vratnih podbojev in drugih pralnih površin, razredčite sredstvo z vodo od 2% (200 ml sredstva na 10l vode), ter površino obrišite s krpo ali gobo.
Za čiščenje in dezinfekcijo pomivalnih korit, wc školjk in drug površin kjer se razvija večje število bakterij pa sredstvo razredčite z vodo v razmerju 1:1 (1l sredstva na 1l vode), ter površino obrišite s krpo ali gobo. Za doziranje uporabite menzuro.

Opozorilo: Draži oči. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati
zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo). Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
Skladiščenje in odstranjevanje: Popolnoma izpraznjeno in očiščeno embalažo ter ostanke pripravka prepustiti prevzemniku odpadkov v predelavo ali odstranitev. Ne odlagati v okolje.
Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam. Dodatne podatke o uporabi in odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

Rok uporabe in ser. št.: odtisnjena na embalaži. Embalaža: 5kg

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam. Dodatne podatke o uporabi in odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

Namen uporabe: Za dezinsfekcijo oz. čiščenje vseh vrst površin.

Doziranje in kontaktni čas: Za temeljito dezinfekcijo in osvežitev sanitarij ter ostalih površin, kjer se mikrobi razmnožujejo, razredčite Bakterio v vodo v 20 % raztopini in pustite delovati 15 minut. Za običajno čiščenje razredčite Bakterio z vodo v raztopini 1-3 % in pustite delovati 5 minut.Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Stavki o nevarnosti:

H315 Povzroča draženje kože. 

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 

Previdnostni stavki: 

P273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

P391 Prestreči razlito tekočino. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. 

EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi