Diesin PRO 5L- dezinfekcija površin #2

Koda: 006441
Zaloga Na zalogi
103,58 € z DDV
88,04 € z DDV
15,54 €
Čiščenje in dezinfekcija vseh vodoodpornih površin ter opreme, npr. vrata, steklo, ploščice, umivalniki, straniščne školjke. Sredstvo je posebej primerno za čiščenje in dezinfekcijo hišnih gospodinjstev, domovih za starejše, vrtcih, šolah, bolnišnic in ostalih področij, kjer je večja verjetnost okužb.

Lastnosti:
* Izreden čistilni in dezinfekcijski učinek
* Sredstvo je del sistema Healthguard (za čiščenje bolnišnic in domov za starejše, vrtcev ter šol)
* Prijetnega vonja
* Deluje na bakterije, glive in viruse* Skladen z vsemi varnostnimi standardi
* Izpiranje ni potrebno

Pakiranje: 5L v kanistru

Namen uporabe: Za čiščenje in dezinfekcijo vodoodpornih površin in opreme,...

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Opozorila o nevarnosti:

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H411 ​​Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 

 

Obvestila o nevarnosti. Preprečevanje:

P260 Ne vdihavati pršila.

P273 Izogibati se sproščanju v okolje.

P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz.

P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa onesnažena oblačila. Kožo sperite z vodo / prho.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če so na voljo in jih je enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika.

 

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

 

 

 

EnotaKOS