Intenzivno čistilo z oksidativno močjo Gastronom F6200 WINTERHALTER

Koda: 007525
Proizvajalec: Winterhalter
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 4 dni
106,45 € z DDV
Tekoče, močno alkalno čistilo, ki vsebuje sestavine z nevtralnim vonjem, ki učinkovito raztapljajo in odstranjujejo ostanke kave in čaja, primerno za čiščenje vseh vrst posode iz porcelana, umetnih mas, stekla, legiranega jekla kot tudi za jedilni pribor, embalaža: 25 kg.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501 Odstranjevanje/odlaganje v skladu s predpisi organov oblasti.
EnotaKOS