Detergent za pomivanje aluminijaste posode 25kg Gastronom F865 Plus WINTERHALTER

Koda: 007514
Proizvajalec: Winterhalter
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 4 dni
111,02 € z DDV
Tekoči detergent, ki se ne peni, za pomivanje posode iz aluminja v pomivalnih strojih, učinkovito odstrani maščobo, škrobne in proteinske ostanke iz posode, ki se uporablja za pripravo hrane, embalaža: 25 kg.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501 Odstranjevanje/odlaganje v skladu s predpisi organov oblasti.
EnotaKOS