Hygenil Chlorine 24kg-klorirano belilno sredstvo

Koda: 006391
Zaloga Na zalogi
55,64 € z DDV
Klorirano bazično belilno sredstvo za avtomatsko doziranje. Dobro odstranjuje beljakovinske madeže, primerno je za vse vrste tekstilij, ki so odporne na beljenje s klorom, razen za volno, svilo in tekstil, ki vsebuje poliamide.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Dodatni stavki o nevarnosti :
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

Obvestila o nevarnosti:
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Gobica žična spiralna Vileda 3/1
Čistilna žica spiralna 3/1, Vileda
2,43 € z DDV
Vreča PELD 30L bela 20/1 50x60
Vrečka za smeti LD 30L bela 50x60 20/1
1,22 € z DDV
Vreča PELD 60L bela 20/1 60x70
Vrečka za smeti LD 60L bela 20/1
1,89 € z DDV
Vrečka v roli 5-6kg 200/1
Vreča v roli 5-6kg 200/1
4,51 € z DDV