Meglio 750ml z razpršilko

Koda: 009074
Zaloga Na zalogi
3,96 € z DDV
Univerzalno čistilo z razpršilko.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki nevarnosti:
H315 – Povzroča draženje kože.
H318 - Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 – Pred uporabo preberite etiketo.
P260 – Ne vdihavati meglice.
P264 – Po uporabi temeljito umiti roke.
P271 – Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.
P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P304 + P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Lonček 0,2L tanjši beli 100/1
Lonček 200ml tanjši bel 100/1
3,78 € z DDV
Vreča PELD 120L črna 20/1 70x100
Vrečka za smeti LD 120L črna 20/1
3,64 € z DDV
Robčki žepni 3-pl. 100/1 P.
Žepni robčki, 3-slojni, 100/1
1,02 € z DDV