Ozonit 22kg ALL-belilno in dezinf. sredstvo

Koda: 006270
Zaloga Na zalogi
115,66 € z DDV
Visoko koncentrirano belilno in dezinfekcijsko sredstvo, ohranja vrednost tekstilij, visoka stopnja beline. Primerno za vse vrste tekstilij razen volne, ki so odporne na kemotermicno dezinfekcijo.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti :
H272 Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H290 Lahko je jedko za kovine.
H302 + H332 Zdravju škodljivo pri zaužitju ali vdihavanju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Obvestila o nevarnosti :
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P221 Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

WC deska otroška-bela
WC deska otroška lesena, bela
47,58 € z DDV
Lonček 0,2L kristal 50/1
Lonček 200ml kristal 50/1
2,11 € z DDV
Krema za roke Oliva 0,1L
Krema za roke Oliva 100 ml
2,81 € z DDV
Turbo Break 24kg-alkalni tekoči detergent
Turbo Break 24kg-alkalni tekoči detergent
107,18 € z DDV