Razmaščevalec zapečene maščobe S.F. 210 5 kg, Sutter

Koda: 804255
Proizvajalec: Sutter Professional
Zaloga Na zalogi
49,87 € z DDV

Alkalni razmaščevalec za odstranjevanje zapečene maščobe iz pečic, žarov ipd. Primeren je za vzdrževanje HACCP standardov. Viskoznost izdelka omogoča temeljitejše čiščenje vertikalnih površin.

Primerno tudi za čiščenje kurilnih naprav ter za kemično čiščenje kotlov.

Ne uporabljajte na aluminij ali emajliranih površinah, ter na drugih površinah, ki niso odporne na jedka sredstva.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Previdnostni nasveti:
P280 Nositi zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi