Super AZ 5L industrijsko čistilo

Koda: 030005
Proizvajalec: Ecolab
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 4 dni
35,26 € z DDV

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne
leče, če jih imate in če to lahko stori brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P501Odstraniti vsebino/posodo preko pooblaščenih odstranjevalcev.
EnotaKOS