Odstranjevalec premaza Jontec Futur Diversy

Koda: 060504
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 8 dni
22,01 € z DDV
Univerzalni odstranjevalec za talne premaze, embalaža: 5 l.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahVsebuje natrijev hidroksid (Sodium Hydroxide), 2-aminoetanol (Ethanolamine).
Stavki o nevarnosti:
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Previdnostni stavki:
P260 - Ne vdihavati hlapov.
P280 - Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči ali za obraz.
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo ali prho.
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite
brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi