Taski Suma D5 Calc 2L-odstr. vodnega kamna

Koda: 080050
Zaloga Na zalogi
25,62 € z DDV
Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.

Z vsebnostjo anorganskih kislin in neionskih tenzidov učinkovito odstranjuje vodni kamen na kuhinjskih pripomočkih, v pomivalnih strojih…

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H290 - Lahko je jedko za kovine.

Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči ali za obraz.
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo ali prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi