Detergent za strojno pomivanje posode Chlorine Detergent 24kg, Sutter

Koda: 805426
Proizvajalec: Sutter
Zaloga Na zalogi
152,49 € z DDV
Detergent na osnovi aktivnega klora za strojno pomivanje posode. Visoko koncentrirano alkalno sredstvo z učinkom beljenja in dezinfekcije. Primerno je za vse trdote vode. Odlično učinkuje pri odstranjevanju madežev kave, šminke, čaja in drugih umazanij.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorila o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni nasveti:
P280 Nositi zaščito za oči.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P391 Prestreči razlito tekočino.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi