Total 5kg-za prekuhavanje Kimi

Koda: 070012
Zaloga Na zalogi
34,15 € z DDV
Prašek za občasno temeljito čiščenje posode in pribora s prekuhavanjem in potapljanjem. Odlično odstranjuje škrobne in beljakovinske ostanke, obarvanja od kave, čaja in ostale organske nečistoče.

Doziranje: Uporablja se v razredčeni obliki.

Priporočilo: Ni primeren za posodo iz aluminija ali srebra. Za plastično posodo je primeren le, če je temperaturno obstojna.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahOpozorilna beseda: Nevarno
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.
H361f Sum škodljivosti za plodnost.
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Osvežilec zraka Deo 300 ml
Osvežilnik zraka DUFT, 300 ml
1,94 € z DDV
Cif citro 0,5L-tekoče abrazivno sredstvo
Čistilo za nerjaveče jeklo Cif citro
1,60 € z DDV