Varikina parfumirana 1L

Koda: 009037
Zaloga Na zalogi
2,56 € z DDV
Je dezinfekcijsko sredstvo za beljenje in odstranjevanje madežev. Lahko jo uporabljamo tudi v pralnem stroju. Lahko jo uporabljamo tudi za čiščenje in dezinfekcijo v gospodinjstvu in javnih prostorih.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P501 Odstraniti vsebino/posodo pooblaščenim zbiralcem odpadkov.
EnotaKOS

Kupci, ki so kupili ta izdelek so kupili tudi

Lonček 0,2L tanjši beli 100/1
Lonček 200ml tanjši bel 100/1
1,83 € z DDV
Robčki žepni 3-pl. 100/1 P.
Žepni robčki, 3-slojni, 100/1
0,93 € z DDV
Vreča PELD 120L črna 20/1 70x100
Vrečka za smeti LD 120L črna 20/1
3,07 € z DDV
Vreča PELD 60L črna 20/1 60x70
Vrečka za smeti LD 60L črna 20/1
1,71 € z DDV