Pena za čiščenje tekstila Karpfom 460 g WETROK

Koda: 910410
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Na zalogi
17,32 € z DDV
5,37 € z DDV
11,95 €
Peneče čistilno sredstvo za tekstilne površine. Primerno za odstranjevanje vodotopnih madežev.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.
Kajenje prepovedano.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
EnotaKOS