Sredstvo za ekstrakcijsko čiščenje tekstilnih talnih oblog Retex 10L, Wetrok

Koda: 914200
Proizvajalec: Wetrok
Zaloga Ni na zalogi
Dobava predvidoma v roku do 8 dni
93,57 € z DDV
Sredstvo za ekstrakcijsko čiščenje tekstilnih talnih oblog (tudi volnenih) in oblazinjenega pohištva.

Potrebujete dodatne informacije ali imate vprašanja glede tega izdelka

Kontaktirajte nas
Dodatne lastnosti
Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijahStavki o nevarnosti:
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P280 Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
EUH208 Vsebuje 3,7-dimetil-6-okten-1-ol. Lahko povzroči alergijski odziv.
EnotaKOS